Είναι αλήθεια ότι οι μαθητές του 21ου αιώνα απαιτούν μία άλλη παιδαγωγική προσέγγιση, μία ισχυρή παιδαγωγική. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις έχουν οδηγήσει σε απόκλιση μεταξύ του τι διδάσκεται στους μαθητές και ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Χρειάζονται επομένως μαθητές που να σκέφτονται κριτικά και αναλυτικά για την επίλυση προβλημάτων. Η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν, να είναι ανεξάρτητοι και να συνεργάζονται. [...]

 

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εργασία:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  2014-2015: ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;