Η συγκεκριμένη δράση προσπαθεί να στραφεί  προς το όραμα της διδασκαλίας και της μάθησης στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και να αναδείξει το ρόλο των ΤΠΕ ως γέφυρα ανάμεσα στην παραδοσιακή εκπαίδευση και τη νέα παιδαγωγική. [..]

 Στη συγκεκριμένη εργασία αποτυπώνεται η προσπάθεια ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπους και μορφές που επιλέγουν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι γίνονται δημιουργοί και αναδεικνύουν το έργο τους. […]